top of page
Pudełka DIY

Bony podarunkowe
Vouchery kwotowe

Bony Podarunkowe/Vochery

Voucher Kwotowy

100 zł – 3 000 zł

Działa na każde wydarzenie Toru ODTJ Faworyt w Wasilkowie!

Jest idealnym pomysłem na prezent jeśli nie masz pewności co najbardziej chciałby otrzymać obdarowywany. Musisz wybrać tylko kwotę, którą chcesz podarować. Zapewniamy możliwość dopłacenia różnicy jeśli wybrane wydarzenie będzie droższe od wartości Vouchera

 

Bon Podarunkowy

Działa na każde wydarzenie Toru ODTJ Faworyt w Wasilkowie!

Bon zawiera opis prezentu – wybrane wydarzenie z oferty ODTJ Faworyt w Wasilkowie

Bon Podarunkowy / Voucher  - tradycyjny

Bon Podarunkowy / Voucher tradycyjny to ozdobna grafika, przygotowana na utwardzonym papierze, zawierająca opis prezentu. Bon Podarunkowy w tradycyjnej formie jest wysyłany po złożeniu i opłaceniu zamówienia na adres wskazany przez kupującego.

 

Bon Podarunkowy / Voucher elektroniczny

Voucher elektroniczny ma format A4 i nadaje się do wydruku na każdej drukarce (zarówno laserowej, jak i atramentowej). Dla lepszego efektu proponujemy wydruk w kolorze i na ozdobnym papierze. Voucher elektroniczny trafi na Twoją skrzynkę mailową jako plik PDF, po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Po wydruku uprawnia on do realizacji prezentu w takim samym zakresie, jak voucher w tradycyjnej formie! Dzięki naszemu rozwiązaniu swój prezent możesz otrzymać w każdej chwili.

REGULAMIN

korzystania z Bonów Podarunkowych i Voucherów Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Faworyt Wasilków

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z bonów podarunkowych i voucherów wystawianych przez ODTJ Faworyt Wasilków

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Wystawca – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT, 16-010 Wasilków, ul. Romana Dmowskiego 19, NIP 9660630663

b) Bon / Voucher – wydany na okaziciela bon podarunkowy / voucher w formie zmaterializowanej lub elektronicznej umożliwiający posiadaczowi opłacenie usługi, na realizację której bon ten został wystawiony.

c) Posiadacz – osoba posiadająca Bon / Voucher, w tym jego Nabywca.

d) Nabywca – osoba, która zapłaciła za wystawienie bonu / vouchera.

§ 2.

1. Bon / Voucher można nabyć w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Faworyt Wasilków, 16-010 Wasilków, ul. Romana Dmowskiego 19.

2. Bon / Voucher może zostać wystawiony celem opłacenia jednego ze szkoleń znajdujących się w aktualnej ofercie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Faworyt w Wasilkowie. Oferta szkoleń dostępna jest na stronie internetowej Wystawcy pod adresem www.odtjtfaworyt.pl.

3. Nabywca zobowiązany jest do przekazania Wystawcy środków pieniężnych w kwocie równej cenie usługi, na realizację której wystawiony został Bon / Voucher.

4. Cennik usług dostępny jest w siedzibie Wystawcy oraz na pod adresem www.odtjtfaworyt.pl.

5. Bon / Voucher uprawnia do skorzystania z usługi, na realizację której został wystawiony, za cenę obowiązującą w dniu jego sprzedaży.

6. Wystawca zobowiązuje się do przekazania Bonu / Vouchera Nabywcy oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu /Vouchera za usługę, na realizację której Bon / Voucher został wystawiony.

7. Bon / Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8. Okres ważności Bonu / Voucherów wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu / Vouchera.

9. Bon /Voucher może być zrealizowany jedynie przez Posiadacza, który ma ukończone 18 lat i legitymuje się prawem jazdy uprawniającym do kierowania pojazdem biorącym udział w szkoleniu.

§ 3.

1. Posiadacz bonu / vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a) Z Bonu / Vouchera można skorzystać tylko jeden raz.

b) Posiadacz Bonu / Vouchera jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie Bonu / Vouchera.

c) Niewykorzystanie Bonu / Vouchera w terminie określonym na dokumencie Bonu / Vouchera, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu / Vouchera.

d) Wystawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu / Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie są wydawane.

§ 4.

1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Bonem / Voucherem w przypadku, gdy:

a) upłynął termin ważności Bonu / Vouchera,

b) otrzymał on wiarygodną informację, że Posiadacz wszedł w posiadanie Bonu / Vouchera w sposób bezprawny,

c) Bon/Voucher jest nieczytelny lub zniszczony,

d) Bon / Voucher nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności,

e) Posiadacz Bonu / Vouchera nie spełnia wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia.

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Posiadaczowi Bonu / Vouchera lub Nabywcy kwoty zakupu Bonu / Vouchera.

§ 5.

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące realizacji Bonów / Voucherów mogą być zgłaszane na adres e-mail odtj@faworyt.com

2. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie dostarczenie dodatkowych informacji, termin powyższy liczony jest od daty dostarczenia takich informacji Wystawcy.

§ 6.

1. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Wystawcy oraz na stronie internetowej

Wystawcy pod adresem www.odtjfaworyt.pl

2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Nabywców Bonów / Voucherów już wydanych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2022 roku.

§ 7.

1. Uiszczenie płatności za Bon / Voucher stanowi potwierdzenie, że Nabywca zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.

2. Opłacenie usługi przy użyciu Bonu / Vouchera stanowi potwierdzenie, że Posiadający Bon zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje warunki w nim zawarte

 

METODY I KOSZTY DOSTAWY

1. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:

a) drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany/wybrany w zamówieniu adres. Dostarczenie przesyłki krajowej zwykle następuje w ciągu 2-3 dni roboczych, ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie nie ponosi odpowiedzialności.

d) odbiór osobisty w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie

2. W przypadkach określonych w pkt. 1. a), dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w pkt. 1.b) dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie jedynie w odniesieniu do PREZENTÓW o wartości wyższej niż 200 zł (dwieście złotych) z dostawą na terenie Polski. W przypadku PREZENTÓW o wartości niższej niż 200 zł pobierane są koszty za wszystkie krajowe wysyłki kurierskie w wysokości 10 zł (dziesięć złotych). W przypadku wysyłki na terenie Polski za pobraniem naliczana jest opłata 10 zł (dziesięć złotych) przy dostawie Pocztą Polską.

3. W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego VOUCHERA na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty jak w pkt. 2.

4. VOUCHER zapakowany będzie w kopertę nieodpłatnie, chyba że KLIENT zamówi inne dostępne opakowanie ozdobne – koszt takiego akcesoria ponosi KLIENT.

5. W analogiczny sposób, jak VOUCHER dostarczane są do KLIENTA BON PODARUNKOWY

REZERWACJA I REALIZACJA PREZENTU

1. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI PREZENTU jak: miejsce i czas realizacji PREZENTU, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI PREZENTU.

2. W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.

3. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.

5. Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

6. Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu szczegółów z WYKONAWCĄ, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO VOUCHERA.

7. OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.

8. WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.

9. Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane np. z bezpieczeństwem podczas realizacji PREZENTU.

10. OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI PREZENTU minimum 15 minut przed ustaloną godziną.

11. Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

12. W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji PREZENTU bezpośrednio z WYKONAWCĄ.

13. Postanowienia pkt.12 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie, takich jak w szczególności awarie samochodów i urządzeń.

Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w firmie ODTJ FAWORYT w Wasilkowie jest AUTOSZKOŁA „FAWORYT” SZKOLENIA I TRANSPORT Krzysztof Kulesza, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2/1, 15 – 888 Białystok – zwany  dalej Administratorem,

  2. Administrator Danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b RODO,

  3. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Ośrodkowi Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie wyłącznie w celu realizacji PREZENTU.

  4. Wykorzystanie przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt.2., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.

  5. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.

  6. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie swoich danych osobowych, co Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

bottom of page