top of page

Zapraszamy do ODTJ FAWORYT na kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kat. B

Kurs jest prowadzony na zasadach określonych we właściwych aktach prawnych: ustawie o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) i rozporządzeniu w sprawie doskonalenia techniki jazdy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 163).

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 117 ust. 2 ustawy o kierujących. Podstawowymi wymaganiami są: wykształcenie średnie, co najmniej 3 letni okres posiadania prawa jazdy kat. B, co najmniej roczne prawo jazdy kategorii odpowiedniej do szkolenia oraz ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne, uprawniające do prowadzenia pojazdów.

Ponadto osoba ubiegająca się o status instruktora techniki jazdy nie może być karana wyrokiem sądowym za takie przestępstwa jak:

przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym po spożyciu alkoholu,

przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.


Oferujemy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość prowadzonego kursu przez naszych specjalistów.


Najbliższy termin kursu już:

- 19 listopada (sobota) 2022 r.


Wszelkie informacje i zapisy:

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Faworyt

ul. Romana Dmowskiego 19, 16-010 Wasilków

tel. 570 400 177, adres mailowy: odtj@faworyt.com


bottom of page