top of page

Oferta kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, bankowozów.


Program szkolenia jest zgodny z Ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz właściwym aktem wykonawczym – rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013r. poz.603)


Celem kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. W trakcie kursu poruszany jest temat trudności związanych z kierowaniem pojazdem w trudnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.


Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 

 • ukończyła 21 lat

 • posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii

 • uzyskała orzeczenie: lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

 • ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

 • posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy

W trakcie szkolenia zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem:

 

 • urządzenia destabilizującego tor jazdy, tzw. szarpaka

 • płyty poślizgowej prostokątnej z kurtynami wodnymi

 • płyty poślizgowej tzw. pierścień z zraszaczami wodnymi

 • toru szkoleniowego

 • toru manewrowego

 

Godzina zajęć: teoretycznych trwa 45 minut, praktycznych trwa 60 minut.


Kursu podstawowy lub uzupełniający kończy się egzaminem sprawdzającym poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań testowych.. Część teoretyczna egzaminu trwa 25 minut. Osoba szkolona uzyskuje pozytywny wynik jeżeli poprawnie odpowie na co najmniej 16 pytań. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.


Podczas części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:

 

 1. A1, A2 i A należy prawidłowo wykonać następujące zadania: slalom, hamowanie awaryjne na zakręcie, ominięcie przeszkody na zakręcie

 2. B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E należy prawidłowo wykonać następujące zadania: slalom, hamowanie na łuku, ominięcie przeszkody na płycie poślizgowej

Maksymalny czas na wykonanie zadań przewidzianych w części praktycznej egzaminu, określa komisja egzaminacyjna w zależności od warunków pogodowych oraz wykorzystywanej infrastruktury technicznej. Podczas przygotowania poszczególnych zadań komisja egzaminacyjna uwzględnia wskazówki dotyczące realizacji zadań określone w programie kursów oraz infrastrukturę techniczną i rodzaj pojazdu.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne wydaje ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
 

ramka 1.png

Kurs podstawowy

Czas trwania kursu

Cena Brutto

A1, A2 i A

6 godzin zajęć teoretycznych + 18 godzin zajęć praktycznych

1400,00 zł

B1, B i B+E;

6 godzin zajęć teoretycznych + 8 godzin zajęć praktycznych

1000,00 zł

C1, C1+E, C, C+E; D1, D1+E, D i D+E

6 godzin zajęć teoretycznych + 8 godzin zajęć praktycznych

1 100,00 zł

ramka 2.png

Kurs uzupełniający

Czas trwania kursu

Cena Brutto

osoba która posiada zezwolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A, która rozszerza jego zakres o kategorie B1, B i B+E; C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D i D+E

3 godziny zajęć teoretycznych + 8 godzin zajęć praktycznych

1100,00 zł

osoba która posiada zezwolenie w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B i B+E; C1, C1+E, C, C+E; lub D1, D1+E, D i D+E, która rozszerza jego zakres o kategorie A1, A2 i A

3 godziny zajęć teoretycznych + 18 godzin zajęć praktycznych

1 100,00 zł

osoba która posiada zezwolenie w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B i B+E; C1, C1+E, C, C+E; lub D1, D1+E, D i D+E, która rozszerza jego zakres o kategorie B1, B i B+E; C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D i D+E

3 godziny zajęć teoretycznych + 8 godzin zajęć praktycznych

1100,00 zł

Więcej informacji pod nr tel. 570 400 177, e-mail odtj@faworyt.com

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
kat. A, B, C, D

bottom of page