top of page

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, bankowozy
kat. A1 ,A2, A  B1, B, B+E  C1, C1+E, C, C+E  D1, D1+E, D, D+E

Program szkolenia jest zgodny z Ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz właściwym aktem wykonawczym – rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013r. poz.603)


Celem kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. W trakcie kursu poruszany jest temat trudności związanych z kierowaniem pojazdem w trudnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.


Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 • ukończyła 21 lat

 • posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii

 • uzyskała orzeczenie: lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

 • ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

 • posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy

W trakcie szkolenia zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem:

 • płyty poślizgowej prostokątnej z kurtynami wodnymi

 • płyty poślizgowej tzw. pierścień z zraszaczami wodnymi

 • toru szkoleniowego

 • placu manewrowego

 

Kurs odbywa się systemem :  1 - dniowym lub 2 - dniowym.


Kursu podstawowy lub uzupełniający kończy się egzaminem sprawdzającym poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne albo kursu uzupełniającego dla kierowców  rozszerzających swoje uprawnienia.

KURS PODSTAWOWY                                                                                   Cena netto (zł)

 • A1, A2 i A                                                                                                           1500,00 

 • B1, B i B+E;                                                                                                         1000,00 

 • C1, C1+E, C, C+E; D1, D1+E, D i D+E                                                                1100,00 

 

KURS UZUPEŁNIAJĄCY                                                                                  Cena netto (zł)

 • osoba która posiada zezwolenie                                                           950,00 

w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A,

która rozszerza jego zakres o kategorie

B1, B i B+E; C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D i D+E

 • osoba która posiada zezwolenie                                                           1300,00 

w zakresie prawa jazdy kategorii

B1, B i B+E; C1, C1+E, C, C+E; lub D1, D1+E, D i D+E, 

która rozszerza jego zakres o kategorie A1, A2 i A

 • osoba która posiada zezwolenie                                                           1000,00 

w zakresie prawa jazdy kategorii

B1, B i B+E; C1, C1+E, C, C+E; lub D1, D1+E, D i D+E, 

która rozszerza jego zakres o kategorie

B1, B i B+E; C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D i D+E

PROMOCJA: 

15 % zniżki na kurs podstawowy + uzupełniający, np. A+B, B+C, C+D. 


 

bottom of page