top of page
IMG_9031.png

Oferta szkolenia dla kandydata na instruktora techniki jazdy


Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która posiada:

 

 • co najmniej wykształcenie średnie

 • co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć

 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy

 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  •  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów

  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka

  • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu

  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 • ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych

 • przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu

Kursy odbywają się na podstawie i zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2018r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2019r. poz. 163).


Czas trwania szkolenia podstawowego (dla osób nie posiadających jeszcze żadnych uprawnień instruktora techniki jazdy):

Zakres uprawnień

Czas trwania

ramka 3.png

Cennik

Szkolenie podstawowe w zakresie kat. A

65 godz. zajęć teoretycznych + 46 godz. zajęć praktycznych

Szkolenie podstawowe w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE

B – 5 200 zł

C, D – 5 600 zł

64 godz. zajęć teoretycznych + 24 godz. zajęć praktycznych

5 800 zł

Czas trwania szkolenia uzupełniającego, dla osób posiadających już uprawnienia
instruktora techniki jazdy:

ramka 4.png

Zakres uprawnień

Czas trwania

Cennik

Szkolenia uzupełniające dla osób
posiadających uprawnienia ITJ w
zakresie kat. A, dla kat. B, BE, C, CE, D, DE

Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE, dla kat. A

5 godz. zajęć
teoretycznych + 46 godz.
zajęć praktycznych

3 500 zł

Szkolenia uzupełniające dla osób
posiadających uprawnienia ITJ w
zakresie kat. B,BE,C,CE,D,DE, dla kat.
B,BE,C,CE,D,DE

1 godz. zajęć
teoretycznych + 14 godz.
zajęć praktycznych

4 godz. zajęć
teoretycznych + 24 godz.
zajęć praktycznych

4 000 zł

3 500 zł

Zapisy i więcej informacji pod nr tel. 570 400 177, odtj@faworyt.com

Kursy dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
kat. A, B, C, D

bottom of page