top of page

I. Postanowienia wstępne


1. Regulamin określa warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, zwanego dalej ODTJ.


2. ODTJ położony jest w Wasilkowie przy ul. Dmowskiego 19.


3. Właścicielem ODTJ jest Autoszkoła Faworyt Szkolenia i Transport Krzysztof Kulesza, ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 318, 15-888 Białystok, NIP:9660630663.


4. W skład ODTJ wchodzą elementy wyposażenia i infrastruktury (zwane dalej: Infrastrukturą ODTJ), w tym m.in.:

 1. Budynek administracyjno – biurowy z salami wykładowymi,

 2. Miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych,

 3. Plac manewrowy,

 4. Płyta poślizgowa prostokątna,

 5. Płyta poślizgowa stanowiąca pierścień,

 6. Mechaniczne urządzenie destabilizujące tor jazdy,

 7. Tor ziemny,

 8. Przeszkody stałe.

5. Użyte w dalszej części Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła umowę z ODTJ na korzystanie z infrastruktury ODTJ lub korzystająca z tej infrastruktury na podstawie umowy zawartej przez osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.

 2. Instruktor – osoba sprawująca nadzór nad Użytkownikiem korzystającym z ODTJ, posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1212).

 3. Instruktor prowadzący – osoba, sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia i pracą innych instruktorów realizujących szkolenia na terenie ODTJ;

 4. Dyspozytor ruchu – osoba upoważniona przez ODTJ do kierowania ruchem pojazdów na terenie ODTJ.

6. Niniejszy Regulamin obejmuje wszystkie osoby korzystające z ODTJ, w tym

Użytkowników, osoby towarzyszące, będące w roli pasażera, widza lub gościa.

7. Osoby przebywające na terenie ODTJ w charakterze osób towarzyszących, widzów

lub gości mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

8. Osoby w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie obiektu ODJT wyłącznie pod

opieką osoby pełnoletniej.


II. Zachowanie na terenie ośrodka nauki jazdy


9. Na terenie ODTJ obowiązuje zakaz spożywania i sprzedaży alkoholu oraz
przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub podobnie działających. Zakaz dotyczy
Użytkowników jak i osób towarzyszących, widzów i gości.


10. Zabrania się wnoszenia na teren ODTJ napojów alkoholowych, broni palnej,
niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych oraz napojów w
szklanych opakowaniach.


11. Osoby w stanie po spożyciu alkoholu oraz osoby nietrzeźwe lub osoby będące pod
wypływem środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających
nie mają prawa użytkować infrastruktury ODTJ.


12. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.


13. Parkowanie aut na terenie ODTJ jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych.


14. Zabrania się wprowadzania na teren ODTJ zwierząt.


15. Używanie na terenie ODTJ urządzeń zdalnie sterowanych, w szczególności
dronów, modeli kołowych i latających, jest dopuszczalne jedynie w przypadku
uzyskania pisemnej zgody ODTJ.


16. W ramach korzystania z ODTJ dopuszczalne jest fotografowanie, nagrywanie i
filmowanie na użytek własny. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa,
artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, mogą odbywać się
tylko za pisemną zgodą ODTJ.

17. Zabrania się ćwiczenia DRIFTU na terenie ODTJ.


18. Teren ODTJ nie stanowi drogi publicznej, strefy zamieszkania ani strefy ruchu.
Przeznaczenie obiektu ma charakter szkoleniowo- rekreacyjny.


III. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa


19. Z ODTJ korzystać można w pojazdach należących do ODTJ lub w pojazdach
własnych, po uzyskaniu pisemnej zgody ODTJ.


20. Pojazdy, z których Użytkownik zamierza korzystać w ODTJ muszą posiadać ważne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wymóg dotyczący badań technicznych nie dotyczy pojazdów, w które w świetle obowiązujących przepisów prawa nie mają obowiązku posiadania badań technicznych.


21. Korzystanie z infrastruktury jest dozwolone jedynie w kierunku jazdy wskazanym przez Instruktora lub Dyspozytora ruchu.


22. Jazdę można rozpocząć dopiero po wydaniu ustalonego przez Instruktora lub Dyspozytora ruchu wyraźnego znaku lub sygnału.


23. Jazdę należy zakończyć niezwłocznie po wydaniu ustalonego sygnału lub znaku przez Instruktora lub Dyspozytora ruchu.


24. Użytkownicy podczas korzystania z ODTJ zobowiązani są do:

 1. Zachowania należytej ostrożności oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych użytkowników obiektu, w tym zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych Użytkowników,

 2. Przestrzegania zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu wszelkich elementów infrastruktury ODTJ,

 3. Zachowania w trakcie jazdy prędkości zaleconej przez Dyspozytora ruchu lub Instruktora,

 4. Bezwzględnego przestrzegania wszystkich poleceń , znaków czy sygnałów ostrzegawczych wydawanych przez Instruktora, Dyspozytora ruchu lub pracownika ODTJ,

 5. Posiadania odpowiedniej odzieży (np. kask, kamizelka odblaskowa), zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi ze sposobu użytkowania Infrastruktury ODTJ,

 6. Poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji toru, tak, aby nie narażać na zniszczenie infrastruktury ODTJ,

 7. Natychmiastowego wstrzymania jazdy lub innych działań w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia oraz niezwłocznego powiadomienia o takim zdarzeniu Dyspozytora ruchu lub Instruktora,

 8. Ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z ODTJ,

 9. Poinformowania obsługi ODTJ o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach, uszkodzeniach, awariach na terenie obiektu lub w pojazdach udostępnionych przez ODTJ.


IV. Odpowiedzialność z tytułu zdarzeń powstałych podczas korzystania
z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy


25. Właściciel ODTJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku lub podczas korzystania z ODTJ przez osoby, którym ODTJ został udostępniony. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach z wykorzystaniem infrastruktury oraz innych osób trzecich, ani odpowiedzialności za szkody powstałe na mieniu na terenie ODTJ.


26. Korzystanie z toru odbywa się na własne ryzyko Użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ruchu pojazdu, który użytkuje na terenie ODTJ, a Użytkownik zobowiązuje się go do pokrycia szkód i roszczeń osób trzecich wynikłych z zaistniałego zdarzenia.


27. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku uszkodzenia mienia znajdującego się na torze oraz za naruszenie stanu infrastruktury toru, w szczególności zniszczenia spowodowane poruszaniem się pojazdu poza wyznaczonymi drogami lub awarii pojazdu.


28. W przypadku uszkodzenia lub unieruchomienia pojazdu na terenie ODTJ, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego odholowania pojazdu na własny koszt oraz uprzątnąć skutki wycieku płynów technicznych z pojazdu i pozostawienie terenu w stanie, w jakim został przyjęty do korzystania. W przypadku nie wykonania powyższego zobowiązania właściciel ODTJ uprawniony jest do obciążenia Użytkownika kosztami powstałymi wskutek uszkodzenia lub unieruchomienia pojazdu na terenie ODTJ.


V. Przetwarzanie danych osobowych


29. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) pragniemy poinformować , że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Autoszkoła Faworyt Szkolenia i Transport Krzysztof Kulesza, ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 318, 15-888 Białystok, NIP:9660630663, adres do kontaktu odtj@faworyt.com


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie przekazanej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., oznacza to, że dane są przekazywane w celu świadczenia usług, które są oferowane przez nasz tor. Informujemy, że jesteśmy jedynym Administratorem danych i Państwa dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu wykonania usługi, jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również do zapomnienia. Wydana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta. W razie nieprawidłowości ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może problemami z prawidłowym wykonaniem usługi.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2022 r.

Regulamin
Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autoszkoły Faworyt

bottom of page